100%

ΕΠΙΧΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Δήμο Καλλιθέας και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Στοιχεία συμμετέχοντα
Δημότης:
Κάτοικος:
Ηλικία:
Εκπρόσωπος/ Μέλος Συλλόγου
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;
1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, περιβαλλοντική διαχείριση, υποδομές και τεχνικά έργα, κλπ.)
2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
3. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)
4. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
5. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)
6. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
7. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και της εξυπηρέτησης του πολίτη; (π.χ. βελτίωση παρεχόμενων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, νέες μορφές εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με το Δημότη κ.α.)
8. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
9. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σημεία του Δήμου Καλλιθέας, μέσα από τα οποία μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη;
10. Ποιες ανάγκες, δράσεις, έργα, προμήθειες θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
Σχόλια – Παρατηρήσεις Σε περίπτωση συγκεκριμένων σχολίων επί του στρατηγικού σχεδίου, παρακαλούμε αναφέρετε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, σελίδα και παράγραφο, πχ.: Κεφ. 1, σελ. 10, § 3:
Powered by QuestionPro